گیرنده:تهران - ورامین - میدان رازی بلوار امام رضا میدان بسبج شهرک شقایق بلوک تیلدفر زنگ10 روبه روی نانوایی تافتون -